CZKEUR
GMS

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou platné od 15.9.2023 pro GMS hadice, s. r. o. a Hydraulika GMS, s. r. o.

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.      Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP" nebo „Obchodní podmínky) upravují vzájemné vztahy mezi smluvními stranami, kde na jedné straně je společnost GMS hadice, s.r.o., IČ: 25954113; DIČ: CZ25954113, se sídlem v Lanškrouně, Nádražní 491, Žichlínské Předměstí, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 16977 a Hydraulika GMS IČ:25954130, DIČ: CZ25954130, (dále jen "GMS" nebo "prodávající") a na druhé straně je zákazník (dále jen „zákazník“ nebo "kupující"), kdy zákazníkem/kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

2.      Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s GMS nebo s ní jinak jedná. 

3.         Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

4.       Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a v českém jazyce. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud budou kupní smlouva nebo tyto Obchodní podmínky na základě požadavku zákazníka přeloženy i do jiného jazyka, platí, že v případě sporu o výklad platí výklad kupní smlouvy a Obchodních podmínek v českém jazyce.

5.      Na tyto obchodní podmínky, reklamační řád a ochranu osobních údajů je zákazník dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

6.         Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se předem seznámil se zněním Obchodních podmínek a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce. Kopie Obchodních podmínek bude zákazníkovi předána vhodným způsobem po přijetí objednávky v závislosti na způsobu objednávky (jako součást písemně uzavřené kupní smlouvy, v tištěné podobě, jako příloha e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky, s objednávkou v e-shopu apod.).

7.      Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě nebo smlouvě o dílo mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek. Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé smlouvy, které byly uzavřeny v době jejich platnosti a účinnosti, a to bez ohledu na formu, v níž byly tyto smlouvy uzavřeny.

8.      GMS při uzavírání a plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo jedná v rámci své podnikatelské činnosti. GMS je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo služby.

9.      Znění Obchodních podmínek může GMS měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Změnu obchodních podmínek zveřejní jejich vyvěšením na svém webu v sekci „O nákupu“ Obchodní podmínky.

10.       GMS je oprávněn změnit zejména ceny zboží, platební a dodací podmínky a výši nákladů na dopravu zboží ke kupujícímu. Zákazník, který uzavřel s prodávajícím smlouvu zavazující k plněním, má právo změnu obchodních podmínek odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět, nejpozději však do 14 dnů poté, kdy mají změny obchodních podmínek nabýt v platnost. Nevyužije-li zákazník včas práva výpovědi, má se za to, že se změnou obchodních podmínek souhlasí.

11. V případě, že zákazník požaduje ke zboží nebo službě jinou dokumentaci, než kterou je dodavatel z legislativního hlediska povinen dodat, musí tento požadavek uvést písemně v rámci závazné objednávky. Později nemusí být požadavku vyhověno. Poskytnutí dokumentace může být zákazníkovi zpoplatněno. Všeobecně se jedná o různá prohlášení, certifikáty, zkušební zprávy apod. 

 

II. SDĚLENÍ SPOTŘEBITELŮM PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

1.             Zákazník spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů (pokud není uvedeno jinak) ve lhůtě 14 dnů, která začíná běžet:

a.       u kupní smlouvy ode dne převzetí zboží, nebo

b.      u kupní smlouvy s dodáním ve více kusech/částech, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c.       u kupní smlouvy, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží; 

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je k dispozici https://www.gms.cz/o-nakupu/reklamacni-rad

2.                    Spotřebitel není oprávněn odstoupit od následujících smluv: 

a.       o poskytování služeb, které jsme úplně splnili s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

b.      o dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančních trhů nezávislých na naší vůli, ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c.       o dodávce zboží, které bylo upraveno na přání spotřebitele nebo pro jeho osobu 

d.      o dodávce zboží podléhajícího rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nevratně smícháno s jiným zbožím; 

e.       o opravě nebo údržbě, provedené na spotřebitelem určeném místě nebo na jeho přání; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

f.        o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit; 

g.      o dopravě, na konkrétní termín nebo během konkrétní doby.

 

3.             Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen nám zaslat zpět zboží nabyté na základě kupní smlouvy, od které odstoupil nebo je vrátit v prodejně GMS nejpozději do 14 dnů od okamžiku učinění odstoupení od kupní smlouvy. 

4.             V případě odstoupení od kupní smlouvy zajistí spotřebitel přepravu tohoto zboží sám a nese náklady za zpětné zaslání nebo vrácení zboží. Jedině v případě, že si spotřebitel zpětné zaslání před jeho provedením s námi odsouhlasí, neseme náklady spojené se zasláním zboží zpět my, avšak to toliko v případě, kdy následně po vzájemném odsouhlasení objednáme přepravu a necháme zboží u spotřebitele vyzvednout.

5.             Zaslání zboží zpět probíhá odesláním zboží na adresu určenou pro vrácení zboží. Bylo-li zboží vydáno na některé z našich poboček, vrací zákazník zboží na stejné pobočce. Jinak zákazník zašle zboží zpět na adresu určenou v dodacím listu. Adresa pro vrácení zboží může být podle typu zboží upřesněna na zákaznické lince. 

6.             Spotřebitel je povinen zboží zaslat zpět nebo vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal. Spotřebitel v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá za snížení hodnoty vráceného nebo zpět zaslaného zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží. V případě, že nám bude vráceno poškozené či nekompletní zboží, započteme náš nárok na náhradu škody vůči kupní ceně, kterou požadujete vrátit. Budeme vždy hodnotit konkrétní případ, abychom zjistili míru poškození, znehodnocení zboží a určili jemu odpovídající sníženou hodnotu. O těchto krocích Vás budeme informovat na uvedenou elektronickou adresu (e-mailem) nebo telefonicky. 

7.             Další podrobnosti ohledně vrácení zboží jsou upraveny v článku V. těchto Obchodních podmínek.

8.             Dojde-li k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, kde již bylo započato s naším plněním na výslovnou žádost spotřebitele, a to před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy, je nám spotřebitel povinen uhradit poměrnou část ceny za plnění poskytnutá do okamžiku odstoupení od smlouvy. 

9.             V případě odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě pro odstoupení jsme povinni spotřebiteli vrátit veškeré peníze včetně nákladů na dopravu zboží ve výši, která odpovídá nejlevnějšímu typu dopravy námi nabízené, a to stejnou platební metodou, jako při přijetí peněz, nejpozději do 14 dnů po doručení odstoupení od kupní smlouvy. Pokud zákazník platí na některé z naší prodejen, vrátíme spotřebiteli peněžní prostředky jinou platební metodou, než která byla použita při přijetí peněžních prostředků. V tomto případě budou peníze vráceny na bankovní účet zákazníka, který uvede při odstoupení od smlouvy. Pokud spotřebitel zvolí jiný druh dopravy, než je námi nabízený nejlevnější druh dopravy, má spotřebitel v případě odstoupení od smlouvy nárok pouze na vrácení nákladů dodání zboží ve výši, která odpovídá námi nabízeného nejlevnějšího druhu dopravy.

10.         Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje GMS prostřednictvím e-mailu info@gms.cz. 

11.         K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

12.         Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

III.            OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.      Objednávky na zboží a služby jsou přijímány – osobně na provozovnách GMS, písemně, e-mailem, telefonicky a přes e-shop. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je kupujícím zasláno prodávajícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty prodávajícího nebo je přijetí objednávky potvrzeno zákazníkovi prodávajícím telefonicky či má přijetí objednávky podobu vystavení faktury – daňového dokladu na objednané zboží zákazníkem, která je zákazníkovi zaslána.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část před uzavřením smlouvy v případě opakované objednávky učiněné zákazníkem, který v předchozím obchodním styku neplnil řádně své smluvní povinnosti.

2.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.

3.      Náležitosti objednávky (neplatí při jednorázové koupi zboží v provozovnách prodávajícího bez předchozí objednávky) jsou následující.

Objednávka musí obsahovat tyto údaje:

·         jméno a příjmení

·         název společnosti (pokud se jedná o společnost)

·         IČO, DIČ (pokud se jedná o společnost)

·         telefon a e-mail spojení

·         adresu pro zaslání zboží

·         adresu pro fakturaci

·         název a počet objednávaného zboží

·         způsob platby

·         cena zboží, balení a přepravy

4.     Návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka učiněná kupujícím. Kupní smlouva je uzavřena závazným souhlasem prodávajícího s objednávkou kupujícího doručeným prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky či vystavením faktury – daňového dokladu a jeho zaslání kupujícímu. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Uzavření smlouvy GMS neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem či telefonicky. Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se předem seznámil se zněním Obchodních podmínek a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce. Kopie Obchodních podmínek bude zákazníkovi předána vhodným způsobem po přijetí objednávky v závislosti na způsobu objednávky (jako součást písemně uzavřené kupní smlouvy, buď v tištěné podobě nebo jako příloha e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky apod.).

5.       Cena zboží a služeb

Informace o ceně zboží a služeb jsou prodávajícím prezentovány na internetových stránkách či v ceníku zaslaném kupujícímu. Cena zboží je sjednána uzavřením kupní smlouvy. Cena díla je sjednána uzavřením smlouvy o dílo. Tyto ceny jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby nebo při výrazné změně ceny dodavatele zboží.

K ceně zboží se vždy připočítává DPH v aktuální zákonné sazbě. K ceně zboží se dále připočítávají náklady na balení a dopravu. Tyto náklady prodávající neúčtuje při osobním odběru zboží z provozoven.

Zboží bude zákazníkovi dodáno za cenu platnou v době jeho objednání, přičemž zákazník cenu zboží akceptuje jeho objednáním. Pokud zákazník odebírá zboží, u kterého v popisu produktu na webových stránkách upozorňujeme na možné navýšení ceny z důvodu řezání nestandardní délky, vyhrazujeme si právo změnit konečnou cenu.

Ustanovením tohoto článku není omezena možnost společnosti GMS uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Na zboží určené pro další prodej GMS může poskytnout obchodnickou slevu – za tímto účelem může zákazník kontaktovat prodejní oddělení GMS. Další slevy pro velkoodběratele a prodejce poskytuje GMS po osobním jednání. Akční ceny platí do vyprodání zásob akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Změna technických parametrů zboží je vyhrazena.

Kupující má možnost se před provedením objednávky a uzavřením kupní smlouvy seznámit s celkovou cenou zboží včetně DPH a nákladů na balení a dopravu zboží. Tato cena bude uvedena v objednávce a v potvrzení přijetí objednávky.

6.      Platba placením zálohy

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu zálohu z kupní ceny v dohodnuté výši a dohodnuté době. Při platbě zálohou předem je zboží expedováno až po zaplacení zálohy v plné výši, tj. po připsání částky na účet prodávajícího nebo po doručení bankovního výpisu z bankovního účtu kupujícího či jiného potvrzení banky dokládajícího řádné zaplacení zálohy.

Při úhradě ceny příkazem k úhradě zašle GMS zákazníkovi fakturu poštou, e-mailem nebo ji předá společně s dodávkou zboží či předáním díla. Faktura je splatná ve lhůtě uvedené na faktuře od vystavení. GMS si vyhrazuje právo požadovat úhradu touto formou ještě před dodáním zboží nebo předáním díla.

7.      Při nedodržení termínu splatnosti kupní ceny bude kupujícímu z neuhrazené částky účtován za každý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.

8.      Změny a zrušení kupní smlouvy

Uzavřenou kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.

GMS si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy nebo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží a zákazník novou cenu neakceptuje. V případě, že zákazník již zaplatil kupní cenu nebo její část, bude mu tato částka bez zbytečného odkladu vrácena.

9.         Balné účtujeme neregistrovaným zákazníkům, kdy je výše objednávky do 500,- Kč bez DPH a dopravy.

10.       Výhrada vlastnického práva

Vlastnické právo ke zboží nabývá zákazník zaplacením celé kupní ceny zboží. Vlastnické právo k dílu nabývá zákazník převzetím díla. Nebezpečí škody na zboží či díle přechází na zákazníka okamžikem jeho předání.

IV. DODÁNÍ

1.      Místo dodání zboží se řídí požadavky kupujícího, termín dodání zboží se řídí požadavky kupujícího a možnostmi prodávajícího.

2.      Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak.

3.      Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje v případech prodlení z důvodů na straně kupujícího nebo výrobce zboží, jakož i z jiných nepředvídatelných důvodů, které prodávající nemůže ovlivnit. Nastane-li některý z uvedených důvodů, a prodávající kupujícího o této situaci přiměřeně informuje, není kupující oprávněn požadovat po prodávajícím sankce z takového prodlení.

4.      Dojde-li k prodlení dodávky zboží z důvodů na straně kupujícího či dle požadavku kupujícího, je prodávající oprávněn disponovat s předmětem plnění jiným způsobem a kupujícímu dodat náhradní zboží v přiměřeně prodloužené lhůtě spolu s vyúčtováním nákladů na skladování.

5.      Prodávající doporučuje, aby kupující bezprostředně při dodání zboží překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého dodacího listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od dopravce převezme, je povinen poškození popsat v předávacím protokolu dopravce a tuto skutečnost dát neprodleně na vědomí prodávajícímu. Nesplnění této povinnosti má za následek zánik nároků plynoucích z vadného plnění.

6.         Pokud si zákazník zajišťuje dopravu přepravcem vlastním, je nutné specifikovat způsob balení a společnost GMS neodpovídá za škody na zboží způsobené přepravní firmou, kterou neobjednala. Zboží se považuje za doručené v okamžiku převzetí tímto od zákazníka vybraným přepravcem.

7.         Více o dopravě se dozvíte na tomto odkaze https://www.gms.cz/o-nakupu/doprava.

 

V. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

1.      Zboží je možno vrátit v těchto případech:

a.      Nesprávné objednání

b.      Stornování objednávky

c.       Nepřevzetí zboží

a to pouze po dohodě s pracovníkem odbytu čisté a nepoškozené ve stavu, aby firmě GMS nevznikly další náklady (např. službou na vlastní náklady nebo rozvozovým autem GMS).

Ke zboží musí být zpracována a doplněna tato Návratka, která bude ke zboží přiložena. Formát PDF k vytištění, doplnění a zaslání se zbožím je ke stažení Reklamacni_protokol_2023.pdf

Na navrácené zboží bude vystaven dobropis, který bude krátit hodnotu zboží za těchto pravidel: 

2.      na koncovky a spony: -10 % 

3.      na celé výrobní balení hadice a pryže: -10 %

4.      na úřez menší, než je 1/2 výrobního balení hadice a pryže: -30 %

5.      na úřez menší, než je 1/3 výrobního balení hadice a pryže: -50 %

VI. Informace o zpracování osobních údajů

1.      Společnost GMS hadice, s.r.o., IČ: 25954113; DIČ: CZ25954113, se sídlem v Lanškrouně, Nádražní 491/III zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové vložka C 16977 (dále jen "GMS“) zpracovává osobní údaje zákazníků, kteří jsou fyzickými osobami a kupují zboží nebo objednávají služby v provozovnách GMS, nebo na eshopu GMS (dále jen „Zákazník“) na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení“ a to za stanovenými účely, jakož i způsoby a prostředky zpracování, které vždy odpovídají příslušnému právnímu titulu ve smyslu článku 6 Nařízení. Tato Informace o zpracování osobních údajů Zákazníků obsahuje jednak transparentní informace ve smyslu ustanovení článků 12 a 13, Nařízení, jakož i poučení o právech subjektů údajů ve smyslu ustanovení článků 15 až 22 Nařízení.

 

2.      GMS prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízením.

 

3.      GMS vystupuje ve vztahu k osobním údajům Zákazníků v právním postavení správce osobních údajů (dále jen „Správce“). Správce nese odpovědnost za zpracování osobních údajů Zákazníků a jiných skupin subjektů údajů a v tomto směru přijal interní organizační, technická a další opatření k zabezpečení proti zneužití a ochraně zpracovávaných osobních údajů.

 

4.      Zákazníci mají právo se na GMS, jakožto Správce obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a uplatňovat u Správce svá práva subjektů údajů, a to:

a.       písemně formou dopisu/ oznámení na adresu sídla Správce,

b.      elektronicky na e-mailovou adresu: michal.stejskal@gms.cz;

c.       telefonicky na tel. čísle: 465 323 825

d.      osobně v kterékoliv provozovně GMS

 

5.      Zpracováním osobních údajů Zákazníka může GMS pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Zpracování osobních údajů je prováděno společnosti GMS hadice, s. r. o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však může předávat v nezbytném rozsahu i těmto subjektům:

 

a.       Poskytovatel informačního systému QI,

b.      Poskytovatel webového rozhraní Elevante, s. r. o. , Snake, s.r. o.

c.       Poskytovatel služeb k rozesílce tiskovin TG Tisk, s. r. o.

d.      Případně další uživatelé zpracování služeb v oblasti IT, právních služeb, daňových služeb

e.       Orgány veřejné moci, pokud si je vyžádají

Osoby, kterým jsou údaje předávány, nejsou oprávněny tyto údaje zpracovávat za jakýmkoli jiným účelem a ani je předávat jakékoli další osobě bez souhlasu nebo pokynu GMS, ledaže k tomu mají zákonný důvod.

6.      Správce zpracovává vybrané osobní údaje Zákazníků za následujícími účely:

a.         plnění smlouvy/ jednání o smlouvě;

b.         plnění povinností GMS/ dodavatele vyplývajících z právních předpisů;

c.         ochrana majetku a bezpečnosti osob (např. záznamy z kamerového systému při výběru zboží)

d.         jednání o kupní nebo jiné smlouvě, převzetí zboží aj.

e.         ochrana práv a oprávněných zájmů GMS

Ke zpracování osobních údajů za těmito účely nepotřebujeme Váš souhlas.

7.      Osobní údaje Zákazníků jsou ze strany Správce zpracovávány těmito způsoby a prostředky:

a.         automatizované zpracování v informačních systémech: adresní a identifikační údaje zákazníků;

b.         manuální zpracování v listinné nebo elektronické podobě: smlouvy (včetně objednávek/ potvrzení objednávek), dodací listy, předávací protokoly, daňové a účetní doklady.

 

8.      Osobní údaje zpracováváme též za účelem marketingu.

V některých případech zasílání obchodních sdělení potřebujeme Váš souhlas, např. pokud udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem marketingu. V takovém případě se na Vás můžeme obrátit, zejména prostřednictvím e-mailu s nabídkou našich služeb. Svůj souhlas s takovýmto zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat.

Dalším typickým příkladem takového zpracování osobních údajů je registrace zákazníka v rámci internetových stránek www.gms.cz, kdy registrovaným zákazníkům poskytujeme různé výhody a informujeme je o zajímavých akcích a nabídkách. K tomuto zpracování potřebujeme Váš souhlas.

 

Zákazníkům, kterým jsme poskytli naše služby, tedy kterým jsme prodali na e-shopu www.gms.cz zboží, můžeme zaslat na jejich e-mail obchodní sdělení (např. ve formě newsletteru). K tomu nepotřebujeme Váš souhlas, neboť se jedná o oprávněný zájem GMS nabídnout svým zákazníků další služby. Samozřejmě však nechceme nikoho obtěžovat, nebude-li si to přát. Zasílání obchodního sdělení je možné odhlásit klinutím na odkaz nacházející se v zaslaném obchodním sdělení.

Takovým způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu tří let.

 

9.      Zpracování některých osobních údajů nám ukládá přímo zákon, např. jsme povinni uchovávat daňové doklady po zákonem stanovenou dobu.

 

10.  Rozsah zpracování osobních údajů

Co do rozsahu zpracování kategorií údajů Správce zpracovává pouze nezbytně nutné základní údaje Zákazníků, a to:

a.         jméno a příjmení, IČO, DIČ, adresa bydliště nebo místa podnikání, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo,

b.         obrazové záznamy z kamerového systému.

Dále zpracováváme údaje o Vámi provedeném nákupu či o poskytnutých službách, včetně případné komunikace, zejména týká-li se reklamace, vrácení zboží či uplatňování Vašich práv.

11.  Doba uložení osobních údajů

Doba uložení, resp. zpracování osobních údajů Zákazníků ze strany Správce je následující:

a.         po dobu trvání smluvního vztahu/ plnění smlouvy;

b.         po dobu povinností vyplývajících z daňových právních předpisů/ 5 let;

c.         po dobu 10 dnů ode dne pořízení obrazového záznamu (kamerové systémy)

d.         po dobu 3 let v případě zasílání obchodního sdělení

e.         po dobu 10 let v případě vyjádřeného souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem marketingu

 

12.  Kamerové systémy

Kamerové systémy jsou Správcem provozovány v některých provozovnách, a to jako systémy vybavené funkcí obrazového záznamu. Kamerový systém je vždy tvořen jednotlivými kamerami, které jsou umístěny ke kontrole a monitoringu následujících prostor: vstup/ vjezd do provozovny, vybrané vnitřní prostory a parkoviště.

Kamerové systémy jsou Správcem provozovány za následujících podmínek:

a.       účel zpracování: ochrana majetku a bezpečnosti osob;

b.      právní titul: oprávněné zájmy správce;

c.       bez souhlasu subjektů údajů;

d.      dotčené subjekty údajů: zaměstnanci, dodavatelé, zákazníci a další fyzické osoby, které se zdržují v prostorách provozovny;

e.       kategorie osobních údajů: popisné – obrazové záznamy (obličeje, postavy);

f.        místo uložení záznamů: přímo v sídle/ provozovně;

g.      doba zpracování/ uchovávání záznamů: deset 10 dnů ode dne pořízení záznamu

h.      technické zabezpečení systému a ochrana: vyhrazená místnost pro úložiště záznamů, záznamy jsou technicky blokovány a přístup k nim je omezen

 

Prostory monitorované kamerovým systémem jsou viditelně označeny informačními tabulkami, které obsahují jednak piktogram a dále krátký informační text.

 

13.  Práva Zákazníků

a.       Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, což znamená, že zákazník má právo od GMS získat informace o tom, zda GMS zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu GMS povinen tuto informaci předat.

b.      Máte právo na opravu osobních údajů, na GMS se můžete obrátit s žádostí o opravu, jestliže údaje, které o Vás GMS vede, jsou nepřesné, neúplné či neaktuální.

c.       Máte právo na výmaz osobních údajů, můžete se tedy obrátit na GMS s žádostí, aby Vaše osobní údaje zpracovávané GMS byly vymazány. Aby mohly údaje být vymazány, musí se jednat o jeden z těchto případů: (i) údaje nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, (ii) pokud jste odvolal/a souhlas se zpracováním údajů, (iii) údaje byly zpracovány protiprávně, (iv) údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo (v) údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

d.      Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost GMS, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů. Aby mohlo zpracování údajů být omezeno, musí se jednat o jeden z těchto případů: (i) popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo (ii) zpracování údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj, nebo (iii) budete požadovat zpracování osobních údajů pro potřeby uplatnění Vašich nároků, přestože již byl splněn účel, pro který GMS údaje zpracovávala, nebo (iv) jste vznesl/a námitku proti zpracování a zatím nebylo ověřeno, zda oprávněný zájem GMS převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy.

e.       Máte právo na přenos osobních údajů, tj. můžete se obrátit na GMS, aby Vám Vaše osobní údaje byly poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo aby tyto údaje byly rovnou přeneseny k jinému správci. K přenosu údaje může dojít jedině v případě, že zpracování je založeno na uzavřené smlouvě nebo na Vašem souhlasu a zároveň se jedná o automatizované zpracování.

f.        Souhlas, který jste udělil/a se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat.

Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat GMS o změně ve svých osobních údajích.

14.  Právo vznést námitku

a.       Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které GMS provádí na základě svého oprávněného zájmu. V takovém případě Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány, ledaže Vám GMS prokáže, že její oprávněný zájem má přednost před Vašimi zájmy.

b.      Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě již Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány.

 

15.  Právo na stížnost

V případě, kdy se domníváte, že GMS při zpracování Vašich osobních údajů postupuje nezákonně, máte právo obrátit se se stížností na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailová adresa: posta@uoou.cz

Více informací o právech Zákazníků jsou k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

 

16.  Zpracováváme taktéž tzv. cookies, což jsou krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Rozlišují se dva typy. V prvé řadě jsou to cookies nutné pro zajištění fungování a analýzu webu (uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací, s použitím těchto cookies nelze vyslovit nesouhlas). Dále se jedná o cookies, které hodnotí některé osobní aspekty vztahující se ke konkrétní fyzické osobě a jsou užity za účelem měření návštěvnosti webu a cílení reklamy. K používání těchto cookies potřebujeme Váš souhlas, doba zpracování je v tomto případě 3 roky. Pro účely re-marketingu jsou předávány cookies jiným zpracovatelům, a to s expirační dobou maximálně 540 dnů. Dojde-li k odebrání souhlasu s reklamními cookies, není technicky možné již jednou předanou cookies u zpracovatele ihned odstranit. K odstranění cookies u zpracovatele dojde automaticky po uplynutí expirační doby. Okamžitým řešením pro zamezení re-marketingových aktivit zpracovatelem je smazání cookies z prohlížeče, nebo pokud si přejete používat náš web bez cookies stačí, když si web otevřete ve svém prohlížeči v tzv. anonymním okně. Všechny prohlížeče Vám umožňují změnit nastavení soborů cookie.

VII. REKLAMAČNÍ ŘÁD

 
Dokumenty:

- Reklamacni_protokol_2023.doc

1.          Reklamační řád

Tento reklamační řád společnosti GMS hadice, s.r.o., IČ: 25954113; DIČ: CZ25954113, se sídlem v Lanškrouně, Nádražní 491, Žichlínské Předměstí, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 16977 (dále jen "GMS" nebo "prodávající") je součástí všeobecných obchodních podmínek.

Není-li v tomto reklamačním řádu stanoveno jinak, použijí se pro postup při uplatňování práv z vadného plnění ustanovení příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ občanský zákoník“), podrobnější vymezení práv viz §1914 - §1925, §2099 - §2117 a §2165 - §2174 občanského zákoníku.

Tento reklamační řád společnosti GMS se použije pro úpravu práv a povinností při uplatňování práv z vadného plnění z prodeje zboží na základě kupní smlouvy uzavřené mezi společností GMS a zákazníkem, jakožto kupujícím, přičemž zákazník je spotřebitel nebo podnikatel a dále z poskytnutí služeb na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi GMS a zákazníkem, přičemž zákazníkem je spotřebitel nebo podnikatel.

 

2.      Společnost GMS odpovídá zákazníkovi, že zakoupené zboží při převzetí nemá vady.

GMS odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zakoupené zboží převzal:

a.   zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b.   zboží je vhodné k účelu, pro který jej spotřebitel požaduje a s nímž GMS souhlasil, a

c.   je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

 

GMS odpovídá spotřebiteli, že vedle ujednaných vlastností

a.         je zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

b.        zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může zákazník rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná GMS nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením a s ohledem na toleranci uvedenou níže

c.         je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může zákazník rozumně očekávat, a zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

Pokud zákazník nesdělí prodejci relevantní informace o tlaku, médiu a aplikaci daného zboží, nese odpovědnost za správnou volbu (výběr) a použití tohoto zboží.

 

3.       Tolerance

Aby výrobky plnily požadovanou funkci a byl zaručen jejich spolehlivý provoz, musejí být vyrobeny v určité přesnosti. Přesnost se vyjadřuje tzv. (povolenou) výrobní odchylkou, často nazývanou jako "tolerance". Pokud skutečný rozměr výrobku leží v tzv. tolerančním poli, je správně vyroben. Pokud zákazník nestanoví žádné tolerance, má se za to, že zákazník souhlasí s níže definovanými tolerancemi uvedené na internetových stránkách v technických informací nebo v katalogu GMS. Rozměry, které nejsou realizovány v rámci naší výroby, se řídí tolerancemi deklarovanými naším dodavatelem vstupního materiálu. Na vyžádání zákazníka jsou k dispozici.

 

4.        Zákazník je povinen si zboží či dílo co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Pokud se po jeho převzetí projeví vady, má zákazník právo uplatnit u společnosti GMS reklamaci tohoto vadného zboží nebo díla.

 

5.      Zákazník, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u předmětu smlouvy ve lhůtě dvou let od jeho převzetí. Zákazník, který není spotřebitelem, je oprávněn vytknout vadu, která se vyskytne u předmětu smlouvy ve lhůtě do 6 měsíců od jeho převzetí. U spotřebního zboží prodávaného jako použité je zákazník, který je spotřebitelem, oprávněn uplatnit právo z vady ve lhůtě 1 roku od převzetí takového zboží, není-li mezi společností GMS a zákazníkem stanoveno jinak. Zákazník má povinnost oznámit společnosti GMS vadu zakoupeného zboží bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, jinak jeho práva z vadného plnění zanikají. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

 

6.      V případě, že smlouva, záruční list, reklama či obal zboží určují rozdílné délky záruční doby, platí doba z nich nejdelší.

 

7.       Ustanovení odstavce 5. a 6. tohoto řádu se nepoužije:

a.       u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b.     na opotřebení zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním, nebo

c.     u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí zákazníkem, nebo

d.     vyplývá-li to z povahy zboží.

 

8.      Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem, v případě, že je předmětem nákupu několik druhů zboží nebo dodání několika částí, začíná záruční doba běžet ve vztahu ke každému druhu zboží nebo jeho části samostatně ode dne jeho předání.

 

9.      Zákazník je povinen zakoupené zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (včetně druhu zboží a jakostní třídy) a množství. Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí zboží. Práva z vadného plnění zákazníkovi rovněž nenáleží:

 

a.     pokud jsou uplatněna po uplynutí záruční doby,

b.     pokud zákazník před převzetím zboží věděl či musel vědět, že zboží je vadné, resp. byl na danou vadu upozorněn, nebo

c.     pokud zákazník vadu či vady sám způsobil (neodborným zacházením se zakoupeným zbožím či jeho použitím v rozporu s příslušnými návody k obsluze nebo účelem, ke kterému se zboží obvykle používá, včetně eventuálního mechanického poškození, špatného skladování), anebo

d.     pokud je vada nebo vady způsobena jakýmikoliv vnějšími vlivy či třetími osobami

e.     vada vznikla v důsledku opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním nebo jeho nesprávným či nadměrným používáním nebo po uplynutí životnosti zboží.

 

10.  Zákazník je oprávněn uplatnit práva z vad v kterékoliv provozovně společnosti GMS, a to v obvyklé pracovní době oproti předložení originálu dokladu o zakoupení zboží (pokladní účtenky, faktury, apod.). Oznámení vad učiní zákazník na zákaznickou linku, vyplněním on-line formuláře na internetových stránkách společnosti nebo na kterékoliv pobočce.

11.  V prodejně společnosti GMS bude mezi zákazníkem a příslušným zaměstnancem GMS sepsán a podepsán reklamační protokol, ve kterém zákazník uvede též popis vad a požadovaný způsob vyřízení reklamace, tj. jím uplatněné právo z vadného plnění. Při reklamaci je zákazník dále povinen uvést zejména IČO a provozovnu, pro kterou zboží odebral, číslo objednávky, datum dodání zboží, druh a množství reklamovaného zboží.

12 Předmětem reklamace se stává pouze ta část zboží, kterou zákazník doručil společnosti GMS k reklamaci. Pokud zákazník předal společnosti GMS zpět pouze část jemu dodaného zboží, bude nepředaná část zboží považována za dodanou v bezvadném stavu, pokud nebylo dohodnuto jinak.

13. To, jaká práva z vad zákazníkovi v případě vadného zboží náleží, záleží především na tom, je-li zákazník je spotřebitelem, či nikoliv a je-li vadné plnění podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy.

V případě zákazníka, který není spotřebitelem, rozlišujeme, je-li vadné plnění podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy. Porušení smlouvy v případě dodání vadného zboží je podstatné, jestliže prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl, nebo musel vědět, že by zákazník smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

14.  Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

15.  V případě, že zboží dle smlouvy má vady, které představují podstatné porušení smlouvy, má zákazník kromě práv dle bodu 14. výše také právo rovnou odstoupit od smlouvy.

16.  Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

17.  Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

18.  Zákazník v postavení spotřebitele může požadovat odstranění vady. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil.

K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.    

Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění. Neujednají-li strany její výši, platí za ujednanou výše obvyklá.

Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

a.         prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s výše uvedenými povinnostmi,

b.         se vada projeví opakovaně,

c.         je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

d.         je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Ustanovení § 2110 a 2111 občanského zákoníku se nepoužijí.

 

§ 2111: Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

19.  Má-li zboží dle smlouvy vadu, k níž je společnost GMS zavázána, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má zákazník, který je spotřebitelem, místo práva na výměnu zboží, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.

20. Při dodání nového zboží je zákazník povinen vrátit společnosti GMS původně dodané či zakoupené zboží. § 2110 občanského zákoníku: Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a.         došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b.         použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c.         nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d.         prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 

21.  GMS nebo jím pověřený zaměstnanec rozhodne o reklamaci pokud možno ihned, ve složitých případech nebo při potřebě odborného posouzení do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty bez vyřízení reklamace má zákazník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

22.  O vyřízení reklamace a o ukončení reklamace bude zákazník informován, a to telefonicky, prostřednictvím SMS, nebo e-mailem a bude vyzván k převzetí reklamovaného zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy byl o vyřízení reklamace informován. Při převzetí vyřízené reklamace vydá GMS zákazníkovi písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Pokud se společnosti GMS nepodaří zákazníka tímto způsobem kontaktovat z důvodů na straně zákazníka (nepřebírání pošty, nereagování na telefonáty apod.), platí, že reklamované zboží je připraveno k vyzvednutí třicátý den následující po uplatnění reklamace (bez ohledu na to, zda byla reklamace uznána či zamítnuta).

23.  Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je zákazník povinen předložit protokol a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Bez předložení některého z těchto dokladů může společnost GMS či osoba provádějící opravu odmítnout zboží vydat.

24.  Zákazník je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace.

25.  GMS může zboží, kterého se reklamace týkala, na účet zákazníka vhodným způsobem prodat, nepřevezme-li zákazník zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy měla být reklamace vyřízena, anebo, byla-li vyřízena později, pak bez zbytečného odkladu po vyrozumění o jejím vyřízení, a to ani ve lhůtě tří měsíců od takového vyrozumění.

26.  Nebrání-li tomu povaha zboží, GMS vyrozumí zákazníka o zamýšleném prodeji a stanoví mu náhradní lhůtu k převzetí zboží, avšak ne kratší než jeden měsíc.

27.  Dojde-li k prodeji nevyzvednutého zboží, vyplatí GMS výtěžek z prodeje zákazníkovi po odečtení nákladů na skladování zboží a nákladů prodeje, a to na základě uplatnění práva na výplatu výtěžku zákazníkem u GMS.

28.  Zákazník má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace zboží. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné (tj. náklady na zaslání reklamace prostřednictvím České pošty jako „obyčejného balíku“ příp. jiné cenově srovnatelné služby).

 

29.  Oprava výrobku

Opravou je rozuměn soubor úkonů, jimiž je opotřebovaný nebo poškozený výrobek zákazníka vrácen do použitelného stavu. Výrobkem určeným k opravě je opotřebovaný nebo poškozený výrobek, na který se již nevztahovala záruční lhůta nebo se jedná o výrobek zakoupený u jiného prodejce.  V případě, že si zákazník přeje na svém výrobku provést opravu či výměnu a poskytne k opravě své vlastní komponenty, bere na vědomí, že na tyto komponenty, jejich kvalitu či funkčnost neposkytne GMS žádnou záruku.