CZKEUR
GMS

GMS hadice, s. r. o. – Oznamovací linka

Oznamovací linka pro whistleblowery

Pokud máte pocit, že v naší organizaci dochází k nezákonnému jednání, nebo pokud chcete poskytnout jakoukoliv zpětnou vazbu, jsme zde, abychom vám pomohli. Naše oznamovací linka je bezpečným a důvěrným prostředkem, jak sdělit vaše obavy.

Která protiprávní jednání lze hlásit v režimu ochrany oznamovatelů:

Ochrana oznamovatelů vychází z evropské směrnice, která vymezuje oblasti, jejichž porušení lze oznamovat v chráněném režimu. Je přitom jedno, zda dané porušení naplňuje skutkovou podstatou přestupku, trestného činu, nebo zda se jedná o „pouhé“ nesplnění zákonných povinností. Těmito oblastmi zejména jsou:

A, zadávání veřejných zakázek

B, finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu

C, bezpečnost a soulad výrobků s předpisy

D, bezpečnost dopravy

E, ochrana životního prostředí

F, radiační ochrana a jaderná bezpečnost

G, bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat

H, veřejné zdraví

I, ochrana spotřebitele

J, ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů

Co nelze nikdy hlásit:

Z oznamování jsou vyloučeny některé typy zákonem chráněných informací. Nelze tak například podat oznámení, které by obsahovalo informace podléhající tajemství právnických (např. advokátní tajemství) nebo zdravotnických profesí; informace které by mohly bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky a informace o činnosti zpravodajských služeb. Dále nesmí být součástí oznámení utajované informace a informace, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, a dále zvláštní skutečnosti podléhající ochraně podle zákona upravujícího krizové řízení.

Oznamovatel (též whistleblower) je osoba, která se dozvěděla o protiprávním jednáním v souvislosti se svou prací a tuto skutečnost oznámila. Může se jednat o zaměstnance, státního zaměstnance, ale i např. stážistu nebo dodavatele. Není přitom důležité, zda oznamovatel výše zmíněnou práci v okamžiku podání oznámení stále vykonává, či ji vykonával v minulosti nebo se o danou práci pouze ucházel a v rámci tohoto procesu se o protiprávním jednání dozvěděl.

Jak to funguje:

  • Naše linka je otevřená
  • Můžete si zvolit, zda chcete zůstat anonymní, nebo poskytnout své kontaktní údaje pro další komunikaci.
  • Každé oznámení je pečlivě přezkoumáno naším týmem odborníků.
  • Zaručujeme, že všechny informace budou zacházeny s nejvyšší mírou důvěrnosti a respektu k vašemu soukromí.

 

Jak správně poslat oznámení:

  • Zasílejte pouze pravdivé a ověřitelné informace.
  • Buďte co nejkonkrétnější
  • Podrobně popište situaci, osoby a události, které hlásíte, a poskytněte co nejvíce relevantních detailů. - Pokud je to možné a relevantní, přiložte podpůrné dokumenty nebo důkazy. 

Jak se s námi spojit:

E-mail: Pro zaslání oznámení nebo zpětné vazby nás kontaktujte na e-mailové adrese ucetni@gms.cz.

Osobně: Pokud preferujete osobní setkání, domluvte si schůzku s paní Monikou Morávkovou nejméně 48 hodin předem. Osobní schůzky jsou k dispozici každé pondělí bez nahlášení od 13:00 do 13:30 hod.

Mobil: Pro kontakt volejte na číslo +420 702 196 284.